[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Komunikaty - Samorząd - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Komunikaty

 
2016-10-20

Nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Burmistrz Drawska Pomorskiego
ogłasza

NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr X/62/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2290).

 

I. Dotacja może obejmować wydatki na nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.)

II. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotacje może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

III. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała Nr X/62/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2290).


IV. Termin i warunki wykorzystania dotacji:

1)       termin realizacji zadań dotowanych- do 30 listopada 2016 r.;

2)       wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje przy więcej niż jednym zabytku;

3)       dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo - budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji;

4)       środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego;

5)       w ramach realizacji zadania dotowany zobowiązany jest m.in. do:

a)    wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób, o którym mowa jest art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm.)

b)    wydatkowania przyznanych środków finansowych (zgodnie  z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych, o ile dotyczy) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane środki dotacji,

c)     prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,

d)    zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości lub części lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji oraz ustawie o finansach publicznych.

V. Wymagania formalne:

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim pod adresem internetowym: www.umig.drawskopomorskie.ibip.pl

Do wniosku należy dołączyć:

1)       aktualną fotograficzną dokumentację stanu istniejącego zabytku ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem (5-20 fotografii);

2)       kopię pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, a w przypadku wniosku o dotację na sporządzenie dokumentacji, zalecenia konserwatorskie.


Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku. Wszystkie załączniki do wniosku, będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

 

VI. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku" należy składać do godziny 14:00 dnia 10.11.2016 r.(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim (pok. 210) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78 - 500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować).

Informacji udziela: Daniel Puchalski, samodzielne stanowisko ds. rozwoju lokalnego, pod nr tel.:(94) 34 46 834, e-mail:d.puchalski@drawsko.pl  

VII. Termin, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków:

1)       wnioski przekazane będą pod obrady Komisji powołanej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego

2)       Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz przekazuje listę rekomendowanych podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji z podaniem wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań, i przedstawia ją Burmistrzowi Drawska Pomorskiego

Ocena wniosków:

1)       Wnioski są rozpatrywane przez komisję powoływaną przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, zwaną dalej "komisją".

2)       Zasady i tryb pracy komisji określa Burmistrz Drawska Pomorskiego w drodze zarządzenia.

3)       Komisja ma prawo zwracać się o opinię w sprawie złożonych wniosków do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której nabór dotyczy.

4)       Do zadań komisji należy:

a)       dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków;

b)       przygotowanie wykazu podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji z podaniem wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań, i przedstawienie jej Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

5)       Wnioski poddawane są wstępnej ocenie formalnej, w której kryteria pozostawienia bez rozpoznania, bez możliwości uzupełnienia stanowią:

a)       złożenie wniosku po terminie;

b)       niezgodność zakresu rzeczowego wniosku z wykazem nakładów wskazanych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

c)       złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony.

6)       Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną oraz wnioski, w których braki formalne zostały uzupełnione.

7)       Wnioskodawcy, których wnioski będą posiadały braki formalne, zostaną wezwani za pośrednictwem poczty e-mail do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin liczony jest od dnia wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej podany przez wnioskodawcę we wniosku.

8)       O terminie złożenia uzupełnienia decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

9)       Wnioski pozostawia się bez dalszego rozpoznania w przypadku, gdy:

a)       pomimo uzupełnienia posiadają braki;

b)       uzupełnienia dokonano po wyznaczonym terminie.

10)   Przy ocenie merytorycznej wniosków przez komisję zastosowanie mają następujące kryteria:

a)       stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,

b)       znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej;

c)       dostępność publiczna zabytku po zakończeniu prac,

d)       kontynuowanie prac rozpoczętych w poprzednich latach,

e)       pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,

f)         zaangażowanie finansowe wnioskodawcy.

11)   W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na jeden obiekt, komisja dokona ich wstępnej oceny merytorycznej i wybierze jeden z nich, który będzie podlegał dalszemu rozpoznaniu.

12)   Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego.

13)   Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca w takim wypadku podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany przed podpisaniem umowy do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich lub robót budowlanych.

14)   Wnioskodawcy, którym została przyznana dotacja, zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia następujących dokumentów:

a)       aktualnego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy, w którego władaniu znajduje się obiekt (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);

b)       zaktualizowanego harmonogramu prac i preliminarza całkowitych kosztów planowanych prac lub robót,

c)       kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), jeżeli jest wymagany;

d)       aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna);

e)       zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

f)         kopię pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.

15)   Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 14 w wyznaczonym terminie skutkuje odmową podpisania umowy o dotację.

16)  Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na czas realizacji prac, jednak nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego

 

Załączniki


 

(DP), tekst D. Puchalski, samodzielne stanowisko ds. rozwoju lokalnego
 
Ilość wyświetleń:
4617
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij