[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Kodeks Etyki - Urząd Miejski - Samorząd - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Kodeks Etyki

 

W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim mając na uwadze prawidłowe zasady postępowania pracowników samorządowych wprowadzono Kodeks Etyki.

KODEKS ETYKI 

DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH, ZATRUDNIONYCH  W URZĘDZIE MIEJSKIM W DRAWSKU POMORSKIM

§1.1.Kodeks etyki dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, zwany dalej „kodeksem", wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych, w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

2. Szczegółowe obowiązki pracowników samorządowych i sposób ich wykonywania określa ustawa o pracownikach samorządowych.

§2. Pracownik samorządowy wykonuje określone ustawami zadania publiczne, mając na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej oraz dobro Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1)  postępuje tak, aby jego działania stanowiły wzór praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania obywateli do samorządu lokalnego i jego organów, mając jednocześnie na uwadze, że podlegają one ocenie moralnej;

2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem własnej wartości;

3) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

§3. Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, a w szczególności działa

1) zgodnie z zasadami:

2) praworządności (legalizmu),

3) bezstronności i bezinteresowności,

4) obiektywizmu,

5) uczciwości,

6) odpowiedzialności,

7) jawności,

8) dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,

9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

§4.1. Pracownik samorządowy wykonując powierzone obowiązki:

1) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy dla dobra społeczności lokalnej,

2) jest twórczy w podejmowaniu działań,

3) nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie - wie, że interes publiczny wymaga działań skutecznych,

4) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,

5) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

6) zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, wykazuje należytą staranność i gospodarność,

7) zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub - w przypadku braku reakcji - kierownikowi jednostki,

8) w kontaktach z klientami zachowuje się uprzejmie z poszanowaniem godności osób, ich praw i dóbr osobistych, jest pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób wyczerpujący i dokładny,

9) przestrzega zasad poprawnego zachowania,

10) nie ujawnia informacji poufnych i tajnych, nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia,

11) w obecności petenta nie wyraża negatywnych opinii o pracy innych osób i instytucji.

2. Pracownik samorządowy rozwija własne kompetencje, a w szczególności:

1) dba o znajomość aktów prawnych i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania powierzonych mu obowiązków,

2) dzieli się swoją wiedzą i korzysta z wiedzy współpracowników,

3) jest gotowy do merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

4) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji;

5) jest zatrudniany, awansowany i wynagradzany w oparciu o przesłanki merytoryczne; kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

§5. Pracownik samorządowy jest bezstronny w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków pracowniczych, w związku z czym:

1) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach lub opiniowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty,

2) nie podejmuje prac ani zajęć, które kolidowałyby z jego obowiązkami służbowymi,

3) w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkie strony postępowania, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających np. z pokrewieństwa czy znajomości,

4) nie angażuje się w działania o charakterze politycznym, nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym,

5) od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych,

6) szanuje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji samorządowej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

A.C. Referat Promocji
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij