[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Tryb wyłaniania przedstawicieli NGO do składu RDPP - Rada Działalności Pożytku Publicznego - Organizacje pozarządowe - Działalność społeczna - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Tryb wyłaniania przedstawicieli NGO do składu RDPP

 

Informacja o trybie wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Drawsku Pomorskim

 

Organizacje pozarządowe mogą zgłosić kandydata na członka Rady w jednej z następujących sfer działania:

1)      zadania z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu,

2)      zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

3)      zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,

4)      zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania integracji społeczności lokalnych,

5)      zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

6)      zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

 

Jedna organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata. Zgłoszony przez organizację pozarządową kandydat winien być:

1)      w przypadku stowarzyszeń - członkiem zwyczajnym stowarzyszenia,

2)      w przypadku fundacji - członkiem organu uprawnionego do reprezentowania fundacji lub fundatorem.

 

Wyłanianie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady danej kadencji odbywa się w następującym trybie:

1)      na stronie internetowej Urzędu (www.drawsko.pl) w zakładce dedykowanej Radzie zamieszcza się informacje o trybie wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Rady oraz ogłoszenie o terminach procedury wyborczej. Powyższe informacje dystrybuowane są również mailowo do organizacji pozarządowych, samorządowców i radnych Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Samorząd w miarę możliwości, organizuje spotkanie informacyjne, podczas którego przekazywane są informacje o zasadach procesu wyborczego, w tym informacje o formie zgłaszania kandydatów oraz terminie i miejscu zebrania wyborczego;

2)      organizacja pozarządowa zgłasza kandydata w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Zgłoszenia złożone w innej formie i na innym wzorze niż ww. nie będą rozpatrywane;

3)      formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 2 powinien być podpisany przez osobę/-y upoważnioną/-e w tym zakresie zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze lub ewidencji;

4)      formularze zgłoszeniowe kandydatów należy przynieść na zebranie wyborcze; zespół przeprowadzający wybory na miejscu dokonuje weryfikacji formalnej złożonych kandydatur;

5)      kandydaci dokonują podczas zebrania krótkiej autoprezentacji według przygotowanego na karcie zgłoszeniowej opisu;

6)      Urząd przeprowadza zebranie wyborcze w terminie i miejscu wskazanym w informacji, o której mowa w pkt 1,

7)      w zebraniu wyborczym może uczestniczyć dowolna liczba reprezentantów organizacji pozarządowych; w głosowaniu podczas zebrania wyborczego może wziąć udział tylko 1 reprezentant każdej z organizacji pozarządowych, który przedstawi upoważnienie swojej organizacji do uczestnictwa w zebraniu z czynnym prawem wyborczym; organizacja pozarządowa dysponuje po 1 głosie w wybranych 3 z 6 sfer wymienionych w § 3 ust. 1.; uprawniony do głosowania reprezentant organizacji pozarządowej otrzyma jedną kartę do głosowania, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

8)      zebranie wyborcze prowadzone jest przez wskazany przez Burmistrza zespół (przewodniczącego, protokolanta i komisję skrutacyjną);

9)      przed przystąpieniem do głosowania kandydaci dokonują prezentacji; głosowanie jest tajne; wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych poszczególnych sfer, o których mowa w § 3 ust. 1 następują zwykłą większością głosów;

10)  w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów danej sfery równej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z udziałem tych kandydatów (głosowanie tajne, decyduje zwykła większość głosów);

11)  przedstawicielami organizacji pozarządowych w Radzie zostają te osoby, które uzyskały w wyniku głosowania, o którym mowa w pkt 9 i 10, największą ważną liczbę głosów;

12)  w przypadku, gdy w którejkolwiek z 6 sfer działania, o których mowa w § 3 ust. 1, nie dokonano wyboru żadnego kandydata (nie zgłoszono żadnego kandydata lub żaden z kandydatów nie otrzymał głosów w głosowaniu), miejsce przewidziane pierwotnie dla tej sfery zajmuje kandydat z innej sfery, który otrzymał kolejną największą liczbę głosów, biorąc pod uwagę wszystkie pozostałe sfery łącznie;

13)  czynności związanych z weryfikacją formalną oddanych kart do głosowania, zliczeniem oddanych głosów, podsumowaniem głosowania oraz sporządzeniem stosownego protokołu z głosowania dokonuje komisja skrutacyjna. Następnie przewodniczący zebrania wyborczego sporządza i przekazuje Burmistrzowi protokół z głosowania i protokół z zebrania wyborczego.

14)  kandydatom przysługuje prawo do odwołania się od wyników wyborów w terminie 2 dni od daty publikacji wyników głosowania, o której mowa w § 2 ust. 3.

 

Urząd w celu zapewnienia zasady reprezentatywności dba o promocję wyborów zachęcając do wzięcia w nich udziału organizacje pozarządowe z całego terenu gminy.

UM Drawsko Pomorskie
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij